مولفه های موثر بر مرگ های قابل پیشگیری در فاز پیش بیمارستانی حوادث ترافیکی : یک مرور سیستماتیک

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 457

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RBTACS09_003

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

مقدمه: نظام ارائه خدمات پیش بیمارستانی مشتمل بر عوامل گوناگونی است و در صورتیکه تمام عوامل دخیل در امدادرسانی فاز پیش بیمارستانی به طور صحیحی انجام پذیرد بسیاری از مرگ و میرهای رخ داده شده در این فاز قابل پیشگیری میباشد. پژوهش حاضر با هدف جستجوی سیستماتیک به م نظور شناخت مولفه های موثر بر مرگ های قابل پیشگیری در فاز پیش بیمارستانی حوادث ترافیکی انجام شد.روش: در پژوهش حاضر، جستجوی سیستماتیک در پایگاه های اینترنتی Scopus ,Web of Science ,PubMed و Google scholar با استفاده از کلید واژه های مرگ و میر قابل پیشگیری، حوادث ترافیکی، پیش بیمارستانی و ترکیب آن ها بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی از 2018 May 10 تا 2018 August 30 صورت پذیرفت. کلیه مستندات و مقالات بدون در نظر گرفتن نوع مقاله جهت بررسی اولیه، در مطالعه وارد شدند. در صورتی که در مقاله ای مرگ های قابل پیشگیری در حوادث ترافیکی در دو فاز پیش بیمارستانی و بیمارستانی بررسی شده بود، نتایج فاز پیش بیمارستانی در یافته ها وارد گردید. کیفیت مقالات نهایی توسط دو پژوهشگر به صورت مستقل بررسی و در صورت اختلاف پژوهشگر سوم مقالات را بررسی نمود. جهت تحلیل کیفیت مقالات از چک لیست پریزما استفاده گردید.یافته: ارزیابی دقیق مقالات براساس تحلیل محتوا منجر به تولید 3 تم و 7 ساب تم و 145 کد شد. تم های اصلی شامل نقایص سیستمی، خطاهای انسانی، وضعیت بالینی بیمار و ساب تم ها شامل مشکلات آموزشی، مدیریتی، خطا در تشخیص/تاخیر در تشخیص، نقایص درمانی، تکنیکی و مکانیسم آسیب استخراج شد.نتیجه گیری: فاکتور ها و ابعاد مختلفی بر مرگ های قابل پیشگیری ناشی از حوادث ترافیکی در فاز پیش بیمارستانی موثرشناخته شد که با توجه به شناسایی این فاکتورها و رفع مشکلات شناخته شده می توان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی را کاهش داد.

Keywords: