چالش های مدیریت مرگهای قابل پیشگیری در حوادث ترافیکی در فاز پیش بیمارستانی: یک مطالعه کیفی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 415

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RBTACS09_008

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

مقدمه: مراقبتهای پیش بیمارستانی نقش بسیار مهمی در مدیریت موثر مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی دارد. تبیین چالشهای موثر بر مرگومیر قابلپیشگیری در فاز پیش بیمارستانی، با یک نگاه comprehensive بهدرستی مورد اکتشاف قرار نگرفته است. مطالعه حاضر باهدف شناسایی چالشهای موثر بر مرگ قابل پیشگیری ناشی از حوادث ترافیکی در فاز پیش بیمارستانی براساس دیدگاه ذینفعان انجام گردید.روش کار: این پژوهش یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوی قراردادی است . شرکتکنندگان در مطالعه 24نفر از صاحبنظران در حوزه پیشگیری از مرگومیر ناشی از حوادث ترافیکی شامل پلیس راهور، هلال احمر، آتشنشانی، تکنسین و کارکنان ستادی اورژانس پیش بیمارستانی، متخصصین طب اورژانس و پرستاران بخش اورژانس بیمارستان بودند که به شیوه مبتنی بر هدف انتخاب شدند. جمعآوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. تجزیهوتحلیل آن از طریق کدگذاری، طبقهبندی و استخراج تمهای اصلی انجام پذیرفت.یافته ها: با تجزیه وتحلیل داده ها شش درون مایه اصلی شامل ضعف مدیریت صحنه حادثه (با دو زیر طبقه عدم دسترسی سریع به بیمار و نبود امنیت صحنه)، کمبود قوانین و مقررات (با دو زیر طبقه نقص پروتکل ها و دستورالعمل ها و نبود شرح وظایف مشخص)، ضعف مدیریت زمان (با دو زیر طبقه طولانی بودن زمان پاسخ درصحنه و طولانی بودن زمان انتقال)، کیفیت پایین آموزش (با دو زیر طبقه آموزش ناکافی کارکنان اورژانس و آموزش ناکافی مردم) ، ضعف ارتباط و هماهنگی (با دو زیر طبقه ضعف ارتباط کارکنان اورژانس،عدم وجود فرماندهی واحد درصحنه) و کیفیت نامطلوب مدیریت مصدومین (با دو زیر طبقه کیفیت پایین خدمات بالینی و نبود ارزیابی دقیق بالینی) به عنوان چالش های مدیریت مرگ های قابل پیشگیری حوادث ترافیکی در فاز پیش بیمارستانی استخراج گردید. نتیجه گیری: انجام اقدامات لازم در جهت مدیریت بهتر صحنه تصادف، تعیین شرح وظایف ارگان های درگیر درصحنه، افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی، افزایش سطح آگاهی مردم با برگزاری دوره های آموزشی مناسب، ارتقای هماهنگی و ارتباطات سازمان های درگیر در مرحله پاسخ باید در برنامه ریزی های سیستماتیک سازمان فوریت های پزشکی کشور مدنظر قرار گیرد تا نهایتا مدیریت موثرتری بر مقوله مرگ های قابل پیشگیری در حوادث ترافیکی صورت گرفته و بتوان جان انسان های بیشتری را حفظ نمود.

Keywords:

مرگ های قابل پیشگیری , حوادث ترافیکی , پیش بیمارستانی