ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین سازمانی(سازمان خیریه)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 593

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_003

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

مسائل پیچیده در سالهای اخیر سازمانها را مجاب به تخصصی شدن و افزایش تعاملات بین سازمانی کرده است و با توجه به اینکه سازمانهای مشارکت کننده برای اجرای فعالیتهای خود نیاز به استفاده از دانش و اطلاعات دیگر سازمانهای مشارکت کننده دارند، اشتراک گذاری دانش برونسازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا. هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل اشتراک گذاری دانش بین سازمانهای خیریه است که برای تحقق این هدف، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ای انجام گرفت و برای استخراج عوامل، 72 مقاله بررسی شد و 21 عامل برای اشتراک گذاری دانش بین سازمانی شناسایی شد که پس از انجام کدگذاری در اکسل درمجموع 14 عامل به دست آمد و این 14 عوامل در قالب پرسشنامه در اختیار 10 نفر خبره قرار گرفت که %70 آنها، خبرگان سازمان خیریه بودند( درواقع مطالعه موردی ما سازمان خیریه است که به عنوان سازمان بالغ ، در جهت گردهمایی و ایجاد شبکه اجتماعی از افراد کارآمد سازمانهای موفق، سعی دارد دانش و اندوخته های خود را با سازمانهایی که ازنظر توسعه و رونق و شکوفایی، عملکرد پایینی دارند، به اشتراک بگذارد و نحوه اشتراک گذاری در زمره کار ما قرار دارد) و %30 باقیمانده، از نویسندگان مقالات مرتبط با موضوع، گردآوری شده اند.. پس از توزیع و گردآوری پرسشنامه به صورت الکترونیکی، روایی محتوا آن با استفاده از شاخصهای CVR، CVI و میانگین قضاوت خبرگان بررسی شد و پس از انجام روایی محتوا 2 عامل حذف شدند و روایی محتوایی آن تائید گردید . برای رتبهبندی عوامل از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS استفاده شد و نتایج آزمون حاکی از آن بود که از میان عوامل (اعتماد، ساختار سازمانی، ابزارها و فناوریها، شباهت بین سازمانی ، رهبری و مدیریت، قصد تسهیم دانش، قابلیت جذب دانش، انگیزه، هنجارهای ذهنی، فرهنگ سازمانی، دیدگاه و نگرشها و از دست دادن قدرت دانش) بنا به نظریه خبرگان، اعتماد در رتبه نخست و شباهت بین سازمانی در رتبه آخر عوامل قرار گرفتند

Keywords:

مدیریت دانش , اشتراک گذاری دانش , اشتراک گذاری دانش بین سازمانی , تعاملات بین سازمانی.

Authors

نسیم غنبرطهرانی

استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی.

آزاده شریفی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی،

محمدوحید سبط

استاد،گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی