بررسی جرم پولشویی در بستر موسسات خیریه

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,259

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_040

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

پولشویی یکی از مهمترین جرائم اقتصادی است که امروزه رواج زیادی یافته و قلمرو وسیعی دارد، به شکلی که بخش زیادی از جرائم را در برمیگیرد. پولشویی که عبارت است از پنهان کردن یا تطهیر منشا درآمدهای نامشروع و غیرقانونی، از طرق و روشهای گوناگونی صورت میگیرد که یکی از این روشها میتواند مخفی کردن منشا نامشروع پول در قالب تاسیس خیریه ها و فعالیت تحت پوشش بنگاه های خیریه باشد. ازآنجاکه سازمانها و موسسات خیریه مورد اعتماد و اقبال عموم مردم هستند و احتمال کشف جرم در آنها به دلیل ماهیت خیرخواهانه ای که دارند کمتر است، مکانهای مستعدی برای پولشویی و سوءاستفاده-های مالی میباشند. به گونه ای که مجرمین اقتصادی با بهرهگیری از عدم شفافیت در عملکرد و فعالیتهای مالی موسسات خیریه، آن را مامن مناسبی جهت تطهیر پولهای کثیف خود یافته اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین جرم پولشویی، تاریخچه، مستندات قانونی و مراحل شکل گیری آن، به بررسی این جرم در قالب نهادهای خیریه میپردازد و در پایان پیشنهادهایی در جهت شفاف سازی اموال و داراییهای موسسات خیریه و نظارت ویژه بر عملکرد و نیز کنترل فعالیتهای آنها ارائه میدهد تا بتوان از وقوع پولشویی در این نهادها پیشگیری کرد.