آسیب شناسی نظام خیریه در ایران با استفاده از ماتریس I-PA

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 714

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_054

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی نظام خیریه در ایران بوده است، بدین جهت پس از بررسی ادبیات نظری به تحلیل محتوای کیفی اسناد و مصاحبه با خبرگان حوزه خیریه و تحلیل محتوای آن پرداخته شده است، این بخش از پژوهش تا جایی ادامه داشت تا اشباع نظری در رابطه با آسیبهای حوزه خیریه حاصل گردد . این پژوهش از لحاظ مکانی پیمایشی و کتابخانه ای بود و از لحاظ هدف کاربردی بود. در این پژوهش از ابزار مصاحبه و پرسشنامه به منظور گردآوری داده ها استفاده شد. سپس پرسشنامه مستخرج از تحلیل محتوای کیفی بین 20 خبره حوزه خیریه توزیع شد. به منظور مشخص شدن شکاف و اولویت بندی آسیبها از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد استفاده گردید. پس از انجام تحلیل، آسیبها در 4 ناحیه ماتریس اهمیت- عملکرد قرار گرفتند تا راهبرد مناسب هر آسیب با توجه میزان اهمیت هر آسیب و عملکرد در قبال آن آسیب مشخص گردد. این پژوهش پس از انجام تحلیل محتوای کیفی 37 آسیب را در نظام خیریه های ایران واکاوی کرد و پس از انجام تحلیل بر اساس روش مذکور، نتایج حاصله نشان داد آسیب فقدان پایگاه اطلاعاتی جامع در حوزه خیریه ها بیشترین شکاف بین عملکرد و اهمیت آسیبها را دارا است.

Authors

مهدی مرتضوی

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حسین محمدی دوست

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس