بازنمایی موسسات خیریه در فضای مجازی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 725

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_065

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

فعالیت در امور خیر از دیرباز در تمامی فرهنگها مورد توجه بوده است و در هر زمانی با توجه به سطح فناوریهای در دسترس برای افراد خیر به دور هم جمع میشدند و به کمک نیازمندان می شتافتند. برای مثال کانالهای ارتباطی مثل مساجد، پاتوقها، یا با معرفی مددجویان از طریق افراد معتمد و عمل خیر صورت میگرفت و امروز نیز همچنان ادامه دارد بهمرور زمان به این رسانه های سنتی، رسانه های جدیدی مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه و مجلات و سرانجام فضای مجازی افزوده شده است. هدف این تحقیق بررسی رابطه موسسات، مراکز و بنیادهای خیریه با فضای مجازی است. روش تحقیق تحلیلی-استنباطی و نوع آن اکتشافی است. شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانهای بوده و سپس با استفاده از روشهای آماری تحلیل شدهاند. جامعه آماری به صورت نمونه گیری بوده و شامل 70 موسسه خیریه میباشد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که تمامی موسساتو مراکز خیریه فضای مجازی بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم معرفی شدهاند و از قدرت انتقال پیام رسانه برای پیشبرد اهداف و توسعه فعالیتها و نیز حوزه فعالیت خود بهره میجویند.

Authors

پروانه شاه حسینی

دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه سمت

مهناز اسماعیلیان طاری

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی