تفاوت معناشناختی حسنات و اعمال صالح از منظر قرآن کریم

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 559

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_078

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

اعمال انسان، موجب سعادت و شقاوت او در دنیا و آخرت شده، و چون انسان زندگی ابدی در پیش دارد، چگونگی عمل او در دنیا، و فراهم آوردن توشه برای آخرتش، حائز اهمیت است. قرآن برای نظاممند کردن ذهن مخاطب و ایجاد تحول در اندیشه مخاطب از شبکه معنایی بهره گرفته است. در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی و با رویکرد معناشناختی تفاوت حسنات و اعمال صالح در قرآن پرداخته شده است. بررسی حوزه معنایی حسنات در قرآن نشان میدهد مفاهیم حسنات و اعمال صالح از پر بسامدترین واژگان قرآنی است که بین آنها رابطه عموم خصوص مطلق برقرار است، زیرا دامنه حسنات عام بوده و اعمال صالح و ثواب را شامل میشود. درحالیکه برخی از حسنات عمل صالح محسوب میشوند.

Authors

طاهره محسنی

دکترای تفسیر تطبیقی-استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران