بررسی پراکنش موضوعی خیریه های کشور با در نظر گرفتن جمعیت استانها

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 483

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_083

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

با توجه به حجم وسیع فعالیت خیریه ها ضرورت وجود مسیر و نقشهای جهت بررسی شرایط موجود خیریه ها درزمینهٔ های مختلف و همچنین شناخت همپوشانیها و کمبودهای عملکردی خیریه ها در کشور حس میگردد. در این تحقیق ابتدا اطلاعات خیریه های به ثبت رسیده از دو مرجع رسمی صدور مجوز این مجموعه ها یعنی وزارت کشور و وزارت بهداشت دریافت گردید سپس به وسیله ارتباط گیری با آنها با توجه فعالیت و یا عدم فعالیت و همچنین نوع ارائه خدمات آنها، تعداد 601 خیریه در حوزه عمومی و تعداد 754 در حوزه بهداشت و درمان مشخص گردید. سپس با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی با توجه به شرایط جمعیتی استانها و تعیین نسبت جمعیت یک استان به خیریه های موجود و فعال در سطح استان، نقشهای کشوری و موضوعی با دسته بندی کمی تعداد خیریه ها در هر استان بر اساس اطلاعات دریافتی از نهاد ها و همچنین تائید صحت این اطلاعات، تهیه گردید.همچنین با در نظر گرفتن آمار فقر استانها، دو نقشه پراکنش فقر در کشور و همچنین نسبت افراد فقیر به خیریه های عمومی در هر استان که میتواند نشان دهنده نحوه عملکرد این خیریه ها در هر استان باشد تهیه گردید. درنهایت مشخص گردید با بررسی توزیع مکانی خیریه ها نسبت به جمعیت میتوان خلاهای مکانی فعلی موجود در حوزه های مختلف امر خیر را شناسایی کرد تا بتوان نظر خیرین را در استانهایی که به یک یا چند حوزه از امر خیر توجه کمتری گشته (نظیر کمبود بیمارستانهای خیریه در که در این مقاله به آن پی برده شد) جلب کرد.

Keywords:

پراکندگی جغرافیایی , طبقه بندی موضوعی خیریه ها , نیازسنجی مکانی کمکهای مردمی

Authors

محمدمهدی شهریاری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

نیما حضرتی

کارشناسی، نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فرهاد حسینعلی

استادیار، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.