Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان

Year: 1394
COI: JR_EJRR-3-4_002
Language: PersianView: 225
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

فاطمه کاظمی برزل آباد - کارشناس علوم دام
سعید حسنی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی آهنی آذری - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فیروز صمدی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

Abstract:

چکیدهسابقه و هدف:این پژوهش به منظور بررسی ارتباط چند شکلی ژن پرولاکتین با تولید شیر گوسفند کردی شیروان انجام گرفت. پرولاکتین یک هورمون لاکتوژنیک است که نقش قابل توجهی در تولید شیر دارد و کاهش آن باعث کاهش شدید تولید شیر می شود. ژن پرولاکتین به عنوان یک ژن کاندید موثر بر تغییرات عملکرد تولید شیر مطرح است. بر اساس تحقیقی که بر روی چند شکلی ژن پرولاکتین در گوسفند چویز انجام شد، یک منطقه 23 جفت باز ایندل (حذف-اضافه) در موقعیت 213 شناسایی شد و مشخص شد که آلل Bاز حذف bp23 از آلل Aبدست آمد. فراوانی آلل هایA و Bبه ترتیب 71/0 و 29/0 برآورد شد و نشان داده شد که آلل Bدر تولید شیر بیشتر موثر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های مشاهده شده در ژن پرولاکتین با رکوردهای روز آزمون تولید شیر میش های کردی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد حسین آباد شیروان انجام شد.مواد و روشها:در این تحقیق از 100 راس میش رکورد گیری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی شیروان به طور تصادفی خونگیری شد و رکوردگیری تولید شیر به روش شیردوشی دستی توام با وزن کشی بره هر 14 روز و از اردیبهشت تا مرداد سال 1391 انجام شد. ژنوتیپ های حیوانات از روی تعداد باندها و جایگاه تشکیل باندها بعد از PCR تعیین گردید؛ به منظور محاسبه فراوانی های ژنی و ژنوتیپی و همچنین آزمون کای مربع و برای بررسی تعادل هاردی واینبرگ، از نرم افزار POP Gene 1.32 استفاده شد. پس از تشخیص ژنوتیپ ها، تجزیه آماری به منظور تشخیص ارتباط ژنوتیپ های مذکور با رکوردهای روز آزمون تولید شیر در دو رویه INBREED و MIXED نرم افزار SASو مقایسه میانگین های حداقل مربعات با آزمون توکی- کرامر در سطوح معنی داری 5 درصد انجام شد.یافته ها:23 جفت باز ایندل (حذف – اضافه) در ژن پرولاکتین شناسایی و ژنوتیپ ها در مرحله PCR مشخص گردید. ارتباط بین چندشکلی ژن مورد بررسی با رکوردهای تولید شیر روزآزمون با استفاده از یک مدل مختلط مورد بررسی قرار گرفت. ژنوتیپ AA بیشترین فراوانی ژنوتیپی(60/0) را در گله مورد مطالعه داشت. همچنین میزان فراوانی آلل های A و B به ترتیب 765/0 و 235/0 به دست آمد. نتایج مشخص نمود که رابطه معنی داری بین چند شکلی ژن پرولاکتین و تولید شیر در جمعیت مورد مطالعه وجود نداشت.نتیجه گیری:در تحقیق حاضر چون اثر ژنوتیپ های ژن پرولاکتین بر تولید شیر معنی دار نشده است، نمی توان اظهار داشت که کدام ژنوتیپ مطلوب می باشد.واژه های کلیدی: گوسفند، تولید شیر، ژن پرولاکتین، واکنش زنجیره ای پلیمراز

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_EJRR-3-4_002. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/955225/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
کاظمی برزل آباد، فاطمه و حسنی، سعید و آهنی آذری، مجتبی و صمدی، فیروز،1394،بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان،https://civilica.com/doc/955225

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support