اثربخشی گروه درمانی خودمدیریتی به روش شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب مرتبط با بیماری و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به HIV/AIDS

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 342

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NURSINGCONF02_010

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1398

Abstract:

مقدمه: ویروس HIV از شایعترین بیماری های عفونی در دنیای امروز است. این بیماری باعث ایجاد اختلالات روانی متعددی در بیماران می گردد که درمیان آنها اضطراب و افسردگی از شیوع بالایی برخوردار است.این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی گروه درمانی خودمدیریتی به روش شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب مرتبط با بیماری و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به HIV/AIDS انجام شد . مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران زن مبتلا به HIV/AIDS ساکن استان خوزستان در سال 1398 بود و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس، به طور تصادفی به دو گروه 65 نفری ( گروه های آزمایش و کنترل ) تقسیم شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نشانگان اضطراب مرتبط با درد (PASS-20)، و کیفیت زندگی (WHOQL-26) بود. داده ها ی پژوهش نیز با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس با کمک نرم افزار آماری SPSS ورژن 21 تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اثربخشی گروه درمانی خودمدیریتی به روش شناختی- رفتاری تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و کنترل در کاهش اضطراب مرتبط بادرد وجود دارد. (P> 0/05). همچنین، در نمرات کیفیت زندگی تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده گرد (P> 0/05) . نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان کرد که خودمدیریتی و درمان مدیریت استرس موجب کاهش اضطراب درد و نیز بهبود کیفیت زندگی در افراد تحت درمان شده است. استفاده از این روش درمانی برای مبتلایان به HIV/AIDS در جامعه بیماران ایرانی پیشنهاد می شود .