CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه باورهای انگیزشی با سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

عنوان مقاله: بررسی رابطه باورهای انگیزشی با سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه
شناسه (COI) مقاله: ASOCONF04_019
منتشر شده در چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

وحید خوش روش - استادیار گروه روان شناسی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، مازندران ، ایران
زهرا سعیدیان - دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، مازندران ، ایران
یاسمن واعظی - دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، مازندران ، ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای انگیزشی با سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه اجراگردید. این پژوهش از نوع کاربردی است که با طرح پژوهشی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر لاهیجان که در مراکز آموزشی این شهر در سال تحصیلی1398-1397 مشغول به تحصیل بوده اند. که ازتعداد 1400 نفر دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول مورگان تعداد 300نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سیاهه باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران 1991 (، سیاهه استاندارد سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک ) 1984 ( بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزارspssانجام گردید. نتایج نشان داد که بین باورهای انگیزشی با سازگاری تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد و یافته ها نشان داد که بین باورهای انگیزشی با سازگاری تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد هم چنین بعد از بررسی رگرسیون مشخص شد برخی از باورهای انگیزشی توان پیش بینی سازگاری تحصیلی را دارد

کلمات کلیدی:
باورهای انگیزشی، سازگاری تحصیلی ، دانش آموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/964122/