بررسی عوامل موثر بر نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال زایی (مطالعه موردی؛ کشاورزان شهرستان تنکابن)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 340

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ERAA-1-2_005

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398

Abstract:

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال زایی بود. روش شناسی این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری تحقیق، کلیه کشاورزان شهرستان تنکابن می باشد (400N=). بر اساس فرمول کوکران 234 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و پایایی آن نیز با انجام پیش آزمون از طریق تکمیل 30 پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت که ضرایب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف بین 79/0 تا 93/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS/18 صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و آموزشی و اطلاعاتی با نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال زایی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و آموزشی- اطلاعاتی 65 درصد از میزان واریانس متغیر وابسته (نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال زایی) را تبیین می نماید.  

Authors

کامران لاهوتی

دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

سروه احمدی

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

محمدرضا سلیمانپور

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی