تصحیحی علمی - انتقادی از یک منظومه پهلوانی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 198

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMR-30-176_008

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1398

Abstract:

شهریارنامه یکی از منظومه های پهلوانی بلند درباره نبیره رستم است. این منظومه پی شتر دو بار به صورت ناقص ) 925 و 5175 بیت( به همت مرحومان استاد همایی و دکتر بیگدلی چاپ شده، اما تصحیح تازه آن دارای دوازده هزار و شصت و نه بیت است و بر اساس سه نسخه با مقدمه و تعلیقات مفصل و فهرست های راهنما منتشر شده است. در این مقالهضمن معرفی این چاپ، پیشنهادها و پرس شهایی درباره بعضی موارد مقدمه و تعلیقات و ضب طهای متن طرح خواهد شد.