نقش ظرفیت های کارآفرینی در توسعه فضاهای پیراشهری مورد: شهرستان اسلامشهر

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 341

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPUSD-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1398

Abstract:

امروزه کارآفرینی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه سکونتگاه­های انسانی محسوب می­شود. به منظور توسعه کارآفرینی، شناسایی ظرفیت­ها و قابلیت­های جوامع محلی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف از این پژوهش تحلیل نقش مهمترین ظرفیت­های کارآفرینی شهرستان اسلامشهر در توسعه فضاهای پیراشهری این شهرستان بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. گرد­آوری اطلاعات با  دو روش مطالعات کتابخانه­ای و مطالعات میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی روستاهای شهرستان اسلامشهر است که از بین آن 6 روستای بر اساس بعد فاصله در سه محدوده با 5، 10 و 15 کیلومترفاصله از حریم شهر تهران انتخاب شده است. از آزمون تی تک نمونه­ای برای مقایسه مولفه­ها، از آزمون دانکن برای بررسی تفاوت میان روستاهای مورد مطالعه و از روش تحلیل فضایی کریجینگ برای نشان دادن الگوی فضایی ظرفیت­های کارآفرینی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سه مولفه محیطی زیرساختی، ویژگی­های فردی و اقتصادی کارآفرینی دارای بیشترین ظرفیت برای توسعه فضاهای پیراشهری هستند. همچنین از حیث فضایی، سکونتگاه­های با فاصله کمتر و دسترسی مناسب تر به شهر تهران از ظرفیت­های بالاتری برای توسعه فعالیت­های کارآفرینی برخوردار است.

Authors

مجتبی قدیری معصوم

گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

بهمن طهماسی

گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

عباس شکریانی

کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

معصومه کارخانه

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران