تولید هیدروژن خالص با استفاده از الکترولایزر غشا پلیمری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,237

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CLEANENERGY06_065

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1398

Abstract:

امروزه در جهان به دلیل بحرانهای سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی، نگرانیهای زیست محیطی و گرمایش جهانی، اندیشمندان به دنبال یافتن راهکارهای مناسب در حل مناسب معضلات انرژی در جهان، به خصوص بحرانهای زیست محیطی هستند. دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. در سالهای اخیر هیدروژن به عنوان یک منبع انرژی، یکی از بهترین راه حلهای انرژی و مشکلات زیست محیطی است . توسعه سریع پیلهای سوختی، به ویژه بر اساس غشای تبادل پروتون که در آن هیدروژن خالص موردنیاز است، باعث توسعه الکترولایزرها برای کاربرد آینده در انرژی و فن آوری هیدروژن میشود. دراین بین الکترولایزرهای غشا پلیمری به دلیل مزایای زیادی ازجمله چگالی جریان و راندمان بالا و قابلیت ترکیب با انرژیهای تجدید پذیر ازجمله انرژی خورشیدی موردتوجه قرار دارد. در این پژوهش مزایا و کاربردهای الکترولایزر در مقایسه با سایر تکنولوژیها موردبررسی قرارگرفته است و سپس با مدلسازی الکترولایزر منحنی عملکرد آن در شرایط فشار و دمایی مختلف به دست آمده است.

Authors

فائزه مرادی نافچی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان

ابراهیم افشاری

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان

احسان بنی اسدی

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان