کافه دانش ابزاری برای اشتراکدانش پداگوژیک اساتید

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 802

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACULTURE02_048

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1398

Abstract:

مقدمه: گسترش و پیچیدگی دانش در حوزه های آموزش عالی، نیاز به سیستم های آموزشی نوین را ضروری می سازد و عملکرد منطقی در سیستم آموزشی منوط به هم افزایی اساتید به عنوان رکن آموزش است، در این راستا اشتراک دانش زمینه این هم افزایی و ارتقاء را پدید خواهد آورد، این مطالعه با هدف معرفی کافه دانش به عنوان یک تکنیک نوین در اشتراک دانش اساتید در آموزش پزشکی تدوین شده است. روش: روش این مطالعه سیستمتایز رویو است. دادههای مورد نیاز از طریق جستجو در منابع کتابخانه ای، پایان نامه ها و مقالات موجود در پایگاه های اطلاعاتی sid,Sciencdirect,Googlescholar،IEEE,Springer ،Eric جمع آوری شد. به منظور جستجو در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی از واژه کلیدی café knowledge در کلیه فیلدها بدون محدودیت زمانی انجام گرفته است. تعداد 120 مورد پژوهش منتشر شده شناسایی و از میان آنها 17 مورد پژوهش جهت بررسی و تحلیل انتخاب شد. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی و تحلیل مطالعات و پژوهشهای انجام شده نشان داد که می توان از کافه دانش به عنوان بهره گرفت.

Authors

محسن آیتی

دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند

فرشید عابدی

دانشیار، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

حسین شکوهی فرد

استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند

خیرالنساء رمضان زاده

دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند