مهاجرت های روستا-شهری، حاشیه نشینی و بحران های محیطی و انسانی در شهر اهواز

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,283

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESLAMSHAHRAMAYESH01_036

تاریخ نمایه سازی: 21 تیر 1389

Abstract:

در طی ٤٥ سال اخیر شرایط و تحولات مختلف به خصوص اصلاحات ارضی ٬ در سال ٬۱۳٤۲ انقلاب اسلامی در سال ۱۳٥۷ و جنگ تحمیلی در فاصله ۱۳٥۹ تا ۱۳٦۷ بیش ترین حجم مهاجرت را در کش ور ایران باعث شده است. این در حالی است که عوامل و شرایط منطقه ای خاص نیز در این بین بی تاثیر نبوده است. بر همین اساس ٬ بررسی هایی که تا کنون در ارتباط با مهاجرت به انجام رسیده است ٬ مهاجرت را شاخصی جهت ارزیابی ناپایداری اقتصادیاجتماعی و زیست محیطی در روستاها تلقی نموده اند. اما نتایج و پیامد سالها مهاجرت در کشورهای جهان سوم و بخصوص ایران نشان می دهد که نه تن ا این ناپای داری در شهرها پاسخ گفته نشده است ٬ بلکه خود زمینه ساز بحرانهای محیطی و انس انی گش ته اس ت . در واق ع ٬ مهاجرین که عموماً از فقیر ترین گروههای اجتماعی هستند ٬ در ناامنترین مناطق شهری سکونت اختیار کرده و همین امر نیز زندگی و معیشت آنها را با خطرات بیشتری مواجه ساخته است. ناامن تر شدن زندگی ب رای ای ن گ روه ٬ آنه ا را به مرحل ه ای رس انده اس ت که علاً چیزی برای از دست دادن نداشته باشند . شرایطی که به موجود انسانی این ویژگی را می دهد که دست به هر اقدام خشونت بار و مجرمان ه ای بز ند. این بررسی در پی آن است که نشان دهد آیا ارتباطی بین گس ترش قلمروه ای حاش یه نش ین و مه اجرت ه ای روستاشهری وجود دارد؟ آیا مهاجرین در بخش های ناامن و بحرانی شهر سکونت می گزینند؟ آیا این نوع اسکان گزینی می تواند خطرات انسانی و اجتماعی را در شهر باعث شود؟ به این منظور در این تحقیق و با توجه به موضوع و ح وزه ش مول مطالع اتی آن ٬ ترکیب ی از روش ه ای توص یفی ٬ ت اریخی و تحلیل ی اس تفاده شده است.یافته های این بررسی که در استان خوزستان و شهرستان اهواز به انجام رسیده است نشان می دهد که با افزایش میزان مهاجرت از روستا به شهر ٬ بر وسعت و جمعی ت مح لات حاش ه نش ین افزوده می گ ردد . ب ه عبارت دیگر ٬ ارتباط مسقیمی بین مهاجرت و افزایش میزان حاشیه نشینی در شهر اهواز برقرار اس ت . ای ن در حالی است که مهاجرین فقیرتر ٬ در مناطق و حوزه هایی سکونت اختیار می کنند که از زیرساخته ای متداول زندگی بهره ای نداش ته و بیش تر م ورد تهدی د عوام ل طبیع ی و زیست محیطی ق رار می گیرند . در نهای ت مش خص گردید که ای ن نوع مناطق به دلیل خطرپذیری ب الا ٬ هزینه ها و مخارج زن دگی افراد را افزایش داده و در صورتی که این هزینه ها با درآمد و شغل مناسب پاسخ گفته نشود ٬ مهاجرین مطیع ٬ آرام و خونسرد را به افرادی خشن ٬ هنجار شکن و ... تبدیل کرده و این افراد که دیگر چی زی ب رای از دست دادن ندارند ٬ به بمب متحرکی بدل می شوند که هرآن ٬ احتمال انفجار آنها وجود داش ته و گ روه زی ادی از م ردم و دارایی آنها و حتی امنیت کل شهر را به خطر می اندازند.

Keywords:

امنیت ٬ مهاجرت ٬ حاشیه نشینی ٬ جرم و جنایت ٬ اهواز

Authors

رستم صابری فر

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

عماد مزرعاوی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احمدیان، محمد علی(1371)، حاشیه نشینی، مجله دانشکده ادبیات و عقلاوم ...
 • پیران، پرویز(1366)، آلونک نشینی در تهران، مجله اطلاعات سیاسی - ...
 • حاتمی نژاد، حسین و محمد _ زمریان(1372)، بررییای شارایط اجتماعی ...
 • حسین زاده دلیر، کریم(1371)، طرح تحقیقی حاشیه نشینان تبریز، موسسه ...
 • خوانساری، اسد(1355) بررسی جوامع حاشیه نشین در شهر شیراز، پایان ...
 • _ رلیاول و یاواد افشیاارکهن(1381)، حایایه نیاینی و میاارکت اجقاعی ...
 • زاهد زاهدانی، سید سعید(1354)، حاشیه نشینان کرمان، سازمان برنامه و ...
 • زاهد زاهدانی، لید یاعید(1358)، حاثیایه نیاینی و برنامه ریزی یاهری، ...
 • زاهد زاهدانی، سید سعید(1369)، حاشیه نشینی در ایران، دانشگاه شیراز، ...
 • شکوئی، حسین(1365)، بزرگترین بخش زاغه نشینان جهان (1)، مجله رشد ...
 • شکویی، حسین(1355)، حاشیه نشینان شهری، انتشارات موسسه تحقیقات اجتماعی و ...
 • شیعه، اسماعیل(1375)، مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری، مرکز انتشارات ...
 • قلعه گلابی، هوشنگ و دیگران(1350)، بررسی حاشیه نشینان شهری(وضع موجود)، ...
 • منصوریان، محمد کریم و سید علیرضا آیت اللهی(1356) حاشیه نشینان ...
 • نباتی، قمر تاج(1357)، مطالعه وضع مسکن حاشیه نشینان، پایان نامه ...
 • استانداری خوزستان(1388)، مطالعه وطیاعیت زنادانیان اهواز، مطالعات معاونات برنامه ریازی ...
 • Clinard, Marshal B.(1966) SIum and Community Development in Self Help. ...
 • Elias, Jr. C. E.(1966) Metropolis: Values in Conflict. Belmomt, California. ...
 • Salah el _ Shakhs(1 974)U rbanization Development and Regional Planning ...
 • Tolly, George, (1989) The Economic of Urbanization and Urban Policies ...
 • نمایش کامل مراجع