بررسی تاثیر غلظت در الگوی رسوب گذاری در جریان های غلیظ با نرم افزار FLOW 3D

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 627

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUM02_116

تاریخ نمایه سازی: 7 دی 1398

Abstract:

در تحقیق حاظر به بررسی و تجزیه و تحلیل الگوی رسوب گذاری در جریان های غلیظ تحت غلظت های مختلف در دو دانه بندی متفاوت پرداخته شده است. شبیه سازی در این تحقیق به صورت عددی بوده و با استفاده ازنرم افزار Flow 3D انجام شده است. در این تحقیق از دو سناریوی رسوب با قطرهای 64/4 و 71/1 میکرومتر در دو دانه بندی خوب و ضعیف دانه بندی و در سه غلظت 1، 2/8 و 6 درصد شده استفاده شده است. بررسی های انجام شده برای یافتن الگوی رسوب گذاری در جریان های غلیظ نشان می دهد که با افزایش غلظت رسوبات آشفتگی در رسوب گذاری بیشتر شده و جریان رسوبات بیشتری از بالادست به سمت پایین دست را حمل کردهو رسوبات در فاصله دورتری از بالادست ته نشین می شوند. همچنین با افزایش غلظت ذرات الگوی رسوب گذاری شکل پرنوسان تری به خود می گیرد و با کاهش غلظت ذرات به 1 درصد از تعداد نوسانات موجود در الگویرسوب گذاری کاسته می شود. با کاهش غلظت رسوبات، رسوبات انرژی خود برای حرکت بیشتر در جریان را از دست داده و رسوبات موجود در جریان غلیظ زودتر مستهلک شده و متوقف می شوند.

Authors

کامله آقاجانلو

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه

یوسف خیروری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه