بررسی اثرات اجباری سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتها بر سیاست محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,045

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMAO02_002

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1398

Abstract:

هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات اجباری سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتها بر سیاست محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1396 می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه اماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که به روش حذف سیستماتیک 100 شرکت که واجدالشرایط بودند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدندو اطلاعات مالی آنها بوسیله نرم افزار های ره آور نوین و تدبیر پرداز تهیه شدند در نتیجه با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 تحلیل گردیدند. نتایج حاکی از آن است.در این تحقیق، برای سنجش مسئولیت اجتماعی از یک پرسشنامه استاندارد دارای 18 گوی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مسئولیت اجتماعی اجتماعی شرکت ها بر محافظه کاری(چه شرطی و چه غیرشرطی) تاثیر معناداری دارد. از این رو پذیرش و الزام مسئولیت اجتماعی نقش موثری بر ویژگی های کیفیت گزارشگری مالی از جمله محافظه کاری دارد.

Keywords:

مسئولیت اجتماعی , گزارشگری مالی , محافظه کاری , محافظه کاری شرطی , محافظه کاری غیرشرطی , شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Authors

محمدرضا آذرخش

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری موسسه غیرانتفاعی دانا-یاسوج

علی بهاالدینی

استادیار و مدرس رشته حسابداری موسسه غیرانتفاعی دانا-یاسوج