ارزیابی ارتباط بین مدیریت نوآوری تکنولوژیک و کارآفرینی در مدل کسب وکار جهت ارتقای بازار مسکن تهران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 278

This Paper With 20 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TIETCONF01_020

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1398

Abstract:

مدیریت نوآوری تکنولوژیک مهمترین عامل در کارآفرینی است. دلیل اصلی انجام پژوهش حاضر، ارزیابی ارتباط بین مدیریت نوآوری تکنولوژیک و کارآفرینی در مدل کسب وکار جهت ارتقای بازار مسکن تهران است. در نهایت حجم نمونه این پژوهش برابر است با 300 نفر از خبرگان در دسترس و متمایل به همکاری (100 نفر از خبرگان دانشگاهی و 200 نفر از خبرگان حوزه مشاورین املاک تهران) که با ترکیبی از دو روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند (قضاوتی) و نمونه گیری گلوله برفی شدند در نهایت، بر اساس نظرات و تجربه حرفه ای کارشناسان و متخصصان نوآوری و همچنین مشاورین املاک تهران درون یک طیف هفت تایی، از منظر میانگین ایده آل، مهمترین معیارهای موثر بر تحلیل ارتباط بین مدیریت نوآوری تکنولوژیک و کارآفرینی در مدل کسب وکار، عبارتند از: الف- کانال های خارجی منبع نوآوری جهت ارائه خدمات نوآورانه نوین با میانگین ایده آل برابر با 5.67؛ و- نتایج نوآوری راهبردی با میانگین ایده آل برابر با 5.69؛ ز- فعالیت های کارآفرینانه در موتور نوآوری با میانگین ایده آل برابر با 5.46؛ ح- محیط نهادی TIS از منظر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه با میانگین ایده آل برابر با 5.45؛ ط- فرآیند تدوین نقشه راه تکنولوژی جهت ارائه خدمات نوآورانه نوین با میانگین ایده آل برابر با 5.61؛ ل-معیارهای موثر بر انتقال تکنولوژی در کارآفرینی با میانگین ایده آل برابر با 6.26؛ ن – ابعاد یک پروژه آینده نگاری مدل کسب وکار نوآورانه با میانگین ایده آل برابر با 5.50؛ س- نوآوری در توسعه محصول جدید جهت ارائه خدمات نوآورانه نوین با میانگین ایده آل برابر با 5.34؛ ت-چرخه حیات راهبرد تکنولوژی در کارآفرینی با میانگین ایده آل برابر با 6.11؛ ق-روش های انتقال تکنولوژی در کارآفرینی با میانگین ایده آل برابر با 6.23؛ محاسبه شدند.

Authors

مصطفی رشیدی

کارشناس ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران