ارتباط حداکثر اکسیژن مصرفی با ترکیب بدن و توزیع چربی زیرپوستی در مردان با و بدون سندرم متابولیک شهر تهران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 787

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH03_183

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1398

Abstract:

زمینه و هدف: سندرم متابولیک یا سندرم مقاوم به انسولین، سندرمی است پیچیده که توسط پنج ناهنجاری عمده شناسایی میشود. از این رو هدف از تحقیق حاضر ارتباط حداکثر اکسیژن مصرفی با ترکیب بدن و توزیع چربی زیرپوستی در مردان با و بدون سندرم متابولیک شهر تهران میباشد.روش کار: پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی – تحلیلی و کاربردی میباشد. جامعه آماری، شامل مردان 40 تا 80 ساله مراجعه کننده به کلینیک بیماریهای غدد و سندرم متابولیک بود. با توجه به فرم رضایتنامه و شرکت داوطلبانه 45 نفر به عنوان نمونه آماری گزینش شدند که پرسشنامه سلامت و ریسک بیماری و پرسشنامه میزان فعالیت بدنی را تکمیل نمودند. اندازهگیریهای سن، وزن، قد و متغیرهای پژوهش شامل درصد چربی بدن و ضخامت چین پوستی در نواحی دوسر بازو، سه سر بازو، تحت کتفی و فوق خاصرهای و میزان حداکثر اکسیژن مصرفی به صورت ناشتا و در ساعات 7 الی 8 صبح در محل آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش انجام شد. میانگین متغیرهای پژوهش در بین دو گروه با استفاده از ازمون T مستقل مقایسه شد. چگونگی ارتباط بین متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و در سطح معنیداری P> 0/05 تعیین شد.یافته ها: نتایج نشان داد که ضریب همبستگی متغیر درصد چربی بدن، چین پوستی دو سر بازویی، چین پوستی سه سر بازویی، چین پوستی تحت کتفی و چین پوستی فوق خاصرهای با میزان حداکثر اکسیژن مصرفی در مردان با سندرم متابولیک معنیدار نبود ولی در مردان بدون سندرم متابولیک معنیدار بود.نتیجه گیری : از یافته های پژوهش مبنی بر تفاوت ارتباط ترکیب بدن و توزیع چربی زیر پوستی با میزان حداکثر اکسیژن مصرفی در مردان با و بدون سندرم متابولیک نتیجه میگیریم اجرای فعالیت بدنی و تمرینات ورزشی میتواند در درمان غیردارویی سندرم متابولیک نقش بارز داشته باشد.

Authors

محمدرضا صادقیان شاهی

استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

حمیدرضا ملکی نژاد

کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

اردشیر ظفری

استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفت، یزد، ایران

مسعود حسن پور

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

الهام یاسینی

کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفت، یزد، ایران