اولویت بندی عوامل موثر بر پاسخگویی اجتماعی وزارت ورزش و جوانان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 795

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH03_327

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1398

Abstract:

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندی عوامل موثر بر پاسخگویی اجتماعی وزارت ورزش و جوانان بود.روش کار: روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بود که به روش کمی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان به تعداد 300 نفر بودند. بر اساس حداقل نمونه مورد نیاز از جدول کرجسی مورگان، تعداد 170 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی رهنورد و همکاران (1398) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه در تحقیق رهنورد و همکاران (1398) تایید شده بود ولی برای اطمینان روایی صوری و محتوای پرسشنامه به تایید 5 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه اولیه بر روی 30 نفر با 0/92 تایید شد. پرسشنامه ها به صورت حضوری تکمیل شدند.یافته ها: نتایج آزمون تی تک نمونه نشان داد که وجهه سازمانی، بلوغ فکری، مطالبه گری مردم، نظارت همگانی، پایش رسانه ای، شفافیت اطلاعات، افزایش اعتماد عمومی و پاسخگویی مدیران به طور معنی داری در پاسخگویی اجتماعی وزارت ورزش و جوانان نقش دارند .(p=0/01) همچنین نتایج مربوط به آزمون فریدمن نشان داد که از بین مولفه های پاسخگویی اجتماعی بالاترین اولویت مربوط به شفافیت اطلاعات، پاسخگویی مدیران و پایش رسانه ای بود .(p=0/01) بین نظرات مدیران و کارشناسان در هیچکدام از مولفه های پاسخگویی اجتماعی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری : توجه به عوامل موثر بر ایجاد پاسخگویی اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان می تواند نقش مهمی در بهبود دیدگاه مشتریان این سازمان نسبت به آن داشته باشد.

Authors

عبدالحمید احمدی

استادیار گروه مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ

رضا شجیع

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

مهتاب بارانی

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ