روش تدریس مبتنی بر حل مسئله و پرورش تفکر خلاق

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,516

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA04_111

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1398

Abstract:

در وضعیت کنونی، خلاقیت نه یک ضرورت، بلکه شرطی برای بقاست. بنابراین لازم است نظام آموزشی بر تربیت و پرورش افرادی تاکید کند که به حل خلاق مسائل پیش بینی ناپذیر قادر باشند. با توجه به این نگرش هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان اثر بخشی روش های تدریس مبتنی بر حل مسئله بر پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان می باشد. با توجه به نوع تحقیق، به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، دو گروه گواه و آزمایش انتخاب شدند. گروه آزمایش علاوه بر آموزش های مرسوم طرح که توسط دبیر مربوطه اجرا می شد، به مدت 25 جلسه تحت آموزش مبتنی بر حل مسئله توسط نگارنده قرار گرفتند. در پایان برای سنجش خلاقیت از فرم 60 سوالی عابدی استفاده شد. بعد از جمع آوری داده ها، فایل داده ها در نرم افزار spss17 تشکیل و با استفاده از آمارهای توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد ) و آزمون های T-TEST و آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

Authors

مرضیه کرمانیان

دبیر آموزش و پرورش شهرستان بابل