شناسایی و رتبه بندی عوامل انگیزشی کارکنان در ایجاد و توسعه کارآفرینی خانوادگی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 408

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MBAC03_005

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1398

Abstract:

هدف این مطالعه شناسایی و رتبه بندی عوامل و مولفه های موثر بر انگیزش کارکنان برای ایجاد و توسعه کارآفرینی خانوادگی بود . جامعه آماری این مطالعه خبرگان کارآفرینی خانوادگی بودند .در این مطالعه جهت گرد اوری داده های مرحله کیفی از مصاحبه و در مرحله کمی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد . مصاحبه شوندگان درمرحله کیفی 10 نفر از خبرگان و متخصصین کارآفرینی خانوادگی با سابقه کار بیش از 10 سال و در مرحله کمی175 نفر از کارشناسان شاغل در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بودند . در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل و اکسپرت چویس استفاده گردید . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بترتیب معیار های کنترل درونی ،اثبات شایستگی ،کمک به جامعه، کسب استقلال ، استفاده از فرصت ها از مهمترین معیار های تاثیر گذار بر انگیزش کارکنان برای ایجاد و توسعه کارآفرینی خانوادگی بودند. این مطالعه با شناسایی و رتبه بندی معیارها و مولفه های موثر بر انگیزش کارکنان برای ایجاد و توسعه کارآفرینی خانوادگی توانست پنجره جدیدی بسوی محققان و درست اندرکاران برای ایجاد و توسعه کارآفرینی خانوادگی بگشاید. بنابراین، نتایج این مطالعه می تواند برای مجامع علمی و دست اندرکاران مفید باشد.

Authors

محسن شولی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،ایران

اسفندیار دشمن زیاری

استاد راهنما، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،ایران

اکبر باقری

استاد مشاور،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسلامشهر،ایران