تعیین نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در رابطه بین ادراک از ساختار کلاس و هیجان تحصیلی کسلی بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 477

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCTCU02_087

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1398

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در رابطه بین ادراک از ساختار کلاس و هیجان تحصیلی کسلی بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی همبستگی بود. برای انتخاب گروه نمونه (700 دانش آموز) از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های مقیاس ادراک از ساختار کلاس بلک برن (1998)، مقیاس اهداف پیشرفت پیشرفت (میدلتون و میگلی (1997)، مقیاس هیجان های تحصیلی دانش آموز (AEQ) و مقیاس یادگیری خود تنظیمی میلر و همکاران (1996) بود. برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی از نمره پایان ترم درس ریاضی استفاده شد. یافته ها نشان داد که ادراک یا برداشتی که دانش آموزان از ویژگی های مختلف روانی اجتماعی کلاس دارند بر نگرش آنها جهت مشارکت در فعالیت های یادگیری و انتخاب نوع هدف پیشرفت شان تاثیرگذار است، از آنجا که جهت گیری هدفی در موقعیت های تحصیلی، مبین انگیزه ی فرد از تحصیل است و به همین دلیل تمایلات، کنش ها و پاسخ های هیجانی او را در موقعیت های یادگیری، تحت تاثیر قرار می دهد به شکل گیری هیجان های تحصیلی کسلی در دانش آموزان می شوند. به عبارت دیگر هیجان کسلی به طور معناداری با منابع شناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان رابطه دارد و عمیقا بر افکار و اعمال ایشان تاثیر می گذارند.

Authors

زینب یونس پورعیسی لو

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران

الهه حجازی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران

رضوان حکیم زاده

دانشیار گروه روش ها و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران