بررسی و تحلیل نمونه هایی بلاغی در سوره اسراء با تاکید بر نقش آن در کشف غرض الهی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,331

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ALR-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1398

Abstract:

از جمله وجوه بالغت قرآن کریم، به کارگیری انواع بالغی و آرایه های ادبی است به نحوی که شنونده با دیدن شیوه های متنوع بیانی با ذائقهای سرشار از لذت، معارف الهی را درمییابد. سورۀ إسراء همسو با دیگر سورهها از فنون بالغی بهره جسته، با تصویرگری های ادبی، جلوهایی از زیبایی سخن را به ارمغان آورده است. در این پژوهش با نگاه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانهای برخی از آرایه های ادبی سورۀ إسراء برای پاسخ به این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که آیا میتوان از پنجرۀ نکات ادبی سوره، گامی به سوی کشف ُحسنات معنوی روشن گردید که غرض آن برداشت؟ با تحلیل نمونه ای از وجوه بالغت و م توجه به بالغت سوره، نقشی مهم در کشف غرض الهی دارد و افزون بر فهم درون آیهای، در مواردی فهم برون آیهای و کشف ارتباط آیات را نیز تسهیل مینماید.

Authors

حسن خرقانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

علی سبزجو

دانشگاه علوم اسلامی رضوی