بررسی رمان میرامار نجیب محفوظ بر اساس چند صدایی باختین

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 698

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ALR-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1398

Abstract:

چند صدایی یکی از اساسیترین مفاهیم موجود در آرای نقادانۀ میخاییل باختین میباشد. براساس این نظریه، صدای هر یک از شخصیتها در سایۀ دموکراسی حاکم بر رمان، شنیده میشود. مراد باختین از چند صدایی بودن رمان، نفی سلطۀ صداهای منفرد است. در آثار پلیفونیک مورد نظر باختین، هر یک از صداها و شخصیتها بهتنهایی امکان گفتن و شنیدهشدن را خواهند داشت و هرگز یک صدا و آوا آنچنان برجستگی نمییابد که آواهای دیگر را خاموش کند. نجیب محفوظ، نویسندۀ مصری در رمان میرامار برای ترسیم سیمای تاریخی، سیاسی و اجتماعی مصر در دهه های 50 و 60 با استفاده از چندین شخصیت روایتگر، جهانی چند آوا خلق کرده است. در این رمان، شاهد رهایی شخصیتها از قید آراء نویسنده هستیم، شخصیتها با جهان نگریهای متفاوت با یکدیگر گفتگو میکنند و در این میان صدای راوی نیز همسطح و همسویه با تمام صداها شنیده میشود. برآیند این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی جلوه های چند صدایی در رمان مذکور پرداخته، نشان دهندۀ آن است که بهره گیری از فنونی چون تعدد زاویۀ دید، جریان سی ذهن، بینامتنیت، چند زبانی و گفتمان دوسویۀ ابزارهایی هستند که نویسنده در ساخت این سمفونی از آنها بهره جسته و اثر خود را در ردیف رمآنهای چند آوا قرار داده است.

Authors

مهین حاجی زادذه

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی؛ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سمیه حیدری

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی؛ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان