بررسی تاثیر سیستم بازاریابی هوشمند بر خلق ارزش پایدار مشتری

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 361

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FAMA02_263

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1398

Abstract:

امروزه نقش مشتری برای هر سازمانی بسیار حائز اهمیت گردیده و وزن نسبی بیشتری را نسبت به سایر ارگان سازمانی به خود اختصاص داده است ره سازمانی که دارای ساختار و اهداف مشخصی باشد مسلما0 مشتریهای خود را نیز دارا خواهد بود رمز موفقیت سازمان های عصر حاضر در حفظ ، جذب و پایداری مشتریان می باشد پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی هوشمند بر خلق ارزش پایدار مشتری با نقش میانجی منابع داخلی در خوشه صنعتی روغن موتوری استان اصفهان انجام پذیرفته است داده های پژوهش از طریق پرسشنامه تحقیق که به واسطه مشتریان خوشه صنعتی تکمیل گردیده است جمع آوری شده و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، معادله رگرسیون و همچنین آزمون آنوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج تحقیق نشان می دهد فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفته و به منظور اتکا به نتایج تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی استفاده شده است. که میزان آلفا به صورت کلی و در هر یک از بخشهای متغیرهای تحقیق از سطح استاندارد بالاتر بوده است به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد هرچقدر بازاریابی هوشمند در خوشه صنعتی روغن موتوری افزایش و بهبود یابد و به تبع آن خلق ارزش پایدار مشتری افزایش مییابد که ضرورت توجه به استفاده از سستم های هوشمند بازاریابی را در خوشه صنعتی رامشخص مینماید.

Authors

بهزاد نجفیان دهاقانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، ص . پ . ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران ، ایران

علی کرباسی

استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور ، ص . پ . ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران ، ایران .

مهدی محمدی

استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور ، ص . پ . ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران ، ایران