تشخیص خطای قطع تحریک ژنراتور سنکرون در حضور اغتشاشات خارجی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 777

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICELE05_342

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1398

Abstract:

در این مقاله روش جدیدی برای حفاظت قطع تحریک ژنراتور سنکرون ارایه شده است. این روش بر اساس تغییرات شار مغناطیسی پیوندی در شکاف هوایی ماشین بر حسب مولفه منفی جریان بنا شده است. شبیه سازی های انجام شده در این مقاله نشان می دهد روش پیشنهاد شده مشخصات بارزی دارد که نسبت به روش های موجود برتری دارد. سرعت و حساسیت از مهمترین مشخصات روش پیشنهادی هستند. همچنین ویژگی برجسته این روش تشخیص درست و صحیح خطای قطع تحریک در حین اغتشاشاتی مانند انواع خطا های اتصال کوتاه و نوسانات توان پایدار است که باعث عملکرد نادرست رله های امپدانسی موجود می شود. از طرفی دیگر اخیرا0 استفاده از Flexible AC Transmission System (FACTS)مانند STATCOM در شبکه های قدرت، برای افزایش انتقال توان و فراهم کردن حداکثر بهره برداری از ظرفیت سیستم قدرت در سطح دنیا مورد توجه قرار گرفته است. اما با افزایش STATCOM در شبکه های قدرت، عملکرد رله های امپدانسی قطع تحریک ژنراتور های سنکرون تحت تاثیر قرار می گیرد. از این رو در ادامه این مقاله، عملکرد رله پیشنهادی جهت حفاظت قطع تحریک در حضور STATCOM تحت شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد که حضور STATCOM تاثیر مهمی بر عملکرد رله های شاری قطع تحریک ندارد در حالی که حضور این جبران کننده از خانواده FACTS تاثیر مهمی بر عملکرد یکی از پرکاربردترین و مهمترین رله های امپدانسی قطع تحریک یعنی رله آفست مهو با دو زون حفاظتی دارد. در بررسی این شرایط ازسیستم تک ماشینه و سه ماشینه استفاده شده است.

Authors

حسین آذرین فر

استادیار، گروه برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، مجتمع آموزش عالی گناباد

محمود صدوقی

مربی، گروه برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، مجتمع آموزش عالی گناباد

رضا رنجکشان

مربی،گروه برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، مجتمع آموزش عالی گناباد