ارزیابی زیست پذیری محله های منطقه 12 شهر تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 405

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JGUSD-5-1_008

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

زیست پذیری شهری طی دهه های اخیر در چارچوب گفتمان پایداری و دیدگاه بوم شناختی مورد اقبال شهرشناسان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. این تحقیق با تاکید بر شهروندان ساکن در منطقه 12 شهر تهران و با هدف شناخت وضعیت زیست پذیری انجام شده است. این منطقه در سال 1394 بالغ بر 2444000 نفر جمعیت داشته که در 6 ناحیه و 13 محله سکونت داشته اند. از این میان تعداد 383 خانوار به تفکیک محله و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ آنگاه با روش خوشه ای فضایی و سپس تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفتنند. الگوی حاکم بر تحقیق توصیفی تحلیلی است. تحقیق شش بعد اقتصاد شهری، اجماعی، زیست محیطی، خدماتی و زیرشناختی، مدیریت شهری و تاریخی را در قالب 20 شاخص و 94 گویه مورد بررسی و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های T-Test ، ANOVA ، Tuky HSD و برای شناخت الگوی فضایی، از نرم افزار GIS و ابزارهای جانبی آن استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان داد، بعد خدمات و زیرساخت ها و اجتماعی بالاتر از حد متوسط و چهار بعد دیگر، پایین تر از حد متوسط قرار دارند. مطالعه همچنین نشان داد که الگوی فضایی زیست پذیری منطقه دارای جهت شمالی جنوبی است؛ بدین معنا که زیست پذیری در محله های شمالی وضعیت بهتری نسبت به محله های جنوبی دارد. در مجموع محله های منطقه 12 از نظر معیارهای زیست پذیری، سطحی پایین دارند و تنها محله سنگلجواقع در نیمه غربی در شرای نسبتا مطلوبی قرار دارد.

Keywords:

زیست پذیری , محله , منطقه 12 شهر تهران

Authors

فروغ خزاعی نژاد خزاعی نژاد

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

محمد سلیمانی مهرنجانی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

احمد زنگانه

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران