شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: یک مطالعه کیفی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 349

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MSHS-4-3_006

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

زمینه وهدف: ترویج ونهادینه ساختن فرهنگ کارآفرینی درنظام سلامت از مهم ترین مولفه های توسعه کارآفرینی و موفقیت اقتصادی کشورها محسوب می شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر برتوسعه کارآفرینی در حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396 انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش کیفی کاربردی درسال 1396 انجام گرفت. درابتدا 10 نفراز صاحب نظران حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. سپس از روش دلفی برای نقد و اولویت بندی عوامل استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل چارچوبی با نرم افزار Max QDA10 و برای تحلیل داده های فاز دلفی از آمار توصیفی به کمک نرم افزار SPSS22 استفاده شد. یافته ها: در فاز اولیه، با تجزیه و تحلیل داده ها، 3 طبقه (بسترسازی، هدایت و عملیات و تثبیت و نهادینه سازی) و 15 زیر طبقه استخراج شد. مهم ترین عوامل در توسعه کارآفرینی، عوامل توانمندسازی نیروهای کاری، مشتریان و ذینفعان و جذب سرمایه های درونی و خارجی برای راه اندازی کسب وکار با میانگین نسبی 4/73 بود. نتیجه گیری: در راهبردهای توسعه کارآفرینی در حوزه سلامت، به سیاستگذاران توصیه می شود که اقدامات و تصمیم گیری آن ها براساس راهبردهای مبتنی بر تفکیک عوامل شناسایی شده باشد، به صورتی که بر مبنای شرایط محیطی و منابع جاری به ارتقای فرصت ها و پیامدهای کارآفرینی منجر گردد.

Keywords:

مستندسازی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی

Authors

مسعود فردوسی

دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اصفهان ایران

یاسمین مولوی طالقانی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرکز تحقیقات مدیریت و اقصاد سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه مدیریت واطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ایران