نقش گردشگری سبز در محیط زیست شهری

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

584

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC09_024

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1398

Abstract:

توجه روز افزون به منافع اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری ، این فعالیت را به منبع مهمی برای پویایی فرهنگی، تنوع و تحرک اقتصادی بدل کرده است . جهت تحقیق چشم انداز بیست ساله ، دستیابی به 1/5 درصد کل گردشگر و 2 درصد کل درآمدگردشگری جهان از ضروریات در این زمینه تلقی می شود . بنابراین نیاز به مطالعه گردشگری از جمله گردشگری سبز در سطح ملی و بین المللی جهت برنامه ریزی و مدیریت صحیح گردشگری جهت نیل به اهداف چشم انداز بیست ساله و توسعه اشتغال و کارآفرینی بیش از پیش احساس می شود . گردشگری سبز اغلب برای توصیف نوعی ازگردشگری به کار می رود ، که بیشتر طرفدار محیطی زیست است . این نوع گردشگری با نام های مختلف مانند گردش -گری مسئول ، گردشگری انعطاف پذیر ، گردشگری سودمند یا گردشگری بدیل شناخته شده است ، گردشگری سبز به عنوان آن دسته از فعالیت های گردشگری تعریف می شود که سازگار با شرایط محیط زیست بوده و مفاهیم و نقاط تمرکز گوناگونی دارند . گردشگری سبز بهترین روش برای توسعه ارتباط همزیستی بین محیط زیست طبیعی و اجتماعی است .این تحقیق نشان می دهد به دلیل تنوع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ، دارای عقاید و توانمندی های بسیاری در زمینه گردشگری می باشد . و راهکارها و ساماندهی های بسیاری دارد.

Authors

امیرمیرزا زاده دوستان
امیر میرزا زاده دوستان

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور ارومیه، ایران