اثر سینامیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه تنباکو Nicotiana rustica L. تحت شرایط تنش شوری در شیشه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,181

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPP06_068

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

Abstract:

رشد و نمو گیاهان به شدت تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار می گیرد. تنش شوری یکی از مهم ترین عواملی است که رشد و تولید گیاهان را در سراسر جهان با خطر روبرو می سازد. از اینرو به کارگیری ترکیباتی که مقاومت به شوری را در گیاهان افزایش دهد از اهمیت زیادی در کاهش ضررهای اقتصادی ناشی از این تنش برخوردار است. سینامیک اسید (CA ) یکی از فنیل پروپانوئیدهای اساسی با فعالیت آنتی اکسیدانی، توسط گیاهان در پاسخ به شرایط پر تنش تولید می شود. در این مطالعه اثر سینامیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شامل آسکوربات پراکسیداز (APX)،کاتالاز (CAT) و سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) و همچنین وزن تر و خشک گیاه تنباکو مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، قطعات جداکشت گیاه تنباکو رشد یافته در محیط MS (Murashige and Skoog) به محیط های کشت MS حاوی سینامیک اسید (غلظت های 0، 5، 10 و 20 میلی گرم در لیتر) و نمک NaCl (غلظتهای 0، 100 و 200 میلی مولار) منتقل گردید. پس از چهار هفته نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد تیمار گیاهان با سینامیک اسید باعث افزایش میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شرایط شوری و بدون شوری گردیده است. اندازه گیری وزن تر و خشک نیز یکی از پارامترهایی است که در بررسی میزان مقاومت گیاه به تنش شوری اهمیت دارد. مطالعه حاضر نشان داد که با تیمار سینامیک اسید، وزن تر و خشک گیاه نیز افزایش یافت. بنابراین می توان گفت که سینامیک اسید احتمالا از طریق افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی نظیر APX، CAT و SOD و همچنین افزایش وزن تر و خشک گیاه در شرایط تنش شوری سبب افزایش تحمل به شوری گیاه تنباکو گردیده است.

Keywords:

تنش شوری , سینامیک اسید , آنزیم های آنتی اکسیدان , تحمل به شوری

Authors

الهام محققیان

دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ایران

علی اکبر احسانپور

استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ایران