مقایسه ژنتیکی لاین های سویا حاصل از تلاقی ارقام Karbin×Fora

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 502

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF05_002

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

Abstract:

به منظور مقایسه تنوع ژنتیکی لاین های سویا حاصل از تلاقی ارقام Karbin×Fora و انتخاب لاین های برتر، 08 لاین سویا حاصل از تلاقی ارقام کاربین در فورا به همراه رقم شاهد (رقم ( L.17 در سال زراعی 1961-69 در مزرعه تحقیقاتی سراب چنگایی خرم آباد در قالب طرح لاتیس 6×6 ارزیابی گردیدند. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری را بین شاهد و لاین های مورد بررسی نشان داد و بین بلوک ها نیز اختلاف معنی داری برای صفات مختلف مشاهده شد. نتایج همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی مشخص کرد که بین عملکرد دانه و اکثر صفات مورد ارزیابی ارتباط معنی داری وجود دارد. طبق نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه حدود 01/11 درصد عملکرد را توجیه کردند. با استفاده از تجزیه به عامل های 11 صفت مورد مطالعه در قالب 4 مولفه حدود 96 درصد از تغییرات کل را توجیه کرد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه را می توان به عنوان معیارهایی برای گزینش لاین های برتر در جهت بهبود عملکرد دانه در سویا در نظر گرفت.

Keywords:

تجزیه عامل ها , رگرسیون گام به گام , سویا , همبستگی ژنتیکی

Authors

محمد حسنوند

دانشجوی دکترای اصلاح نباتات واحد اراک دانشگاه آزاداسلامی اراک ایران

شهاب خاقانی

دانشیارگروه اصلاح نباتات واحداراک دانشگاه آزاداسلامی اراک ایران

مهدی چنگیزی

استادیارگروه اصلاح نباتات واحداراک دانشگاه آزاداسلامی اراک ایران

مسعود گماریان

استادیارگروه اصلاح نباتات واحداراک دانشگاه آزاداسلامی اراک ایران

عزت اله صداقت فر

استادیارگروه اصلاح نباتات واحداراک دانشگاه آزاداسلامی اراک ایران