روز مردم شناسیتقویم علمی ایران

روز مردم شناسی

شورای فرهنگ عمومی کشور روز سیزده شهریور را به عنوان روز مردم شناسی تعیین کرد و از سال ۱۳۹۳، این روز در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید. «مردم شناسی» شاخه‌ای از علوم انسانی که با ذره‌بین گرفتن روی زندگی انسان‌ها آداب و رسوم، خلق و خو، باور‌ها و زندگی آن‌ها را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد و روز مردم شناسی ، فرصتی است تا در مورد چالش ها و چشم اندازهای انسان شناسی بیشتر تامل کنیم.