روز بین المللی ورزش دانشگاهیتقویم علمی ایران

روز بین المللی ورزش دانشگاهی

با قرار دادن ورزش در قلب گفتگو بین اساتید و دانشجویان، روز جهانی ورزش دانشگاهی ، که توسط یونسکو و فدراسیون جهانی ورزش دانشگاهی برگزار می شود، قصد دارد این ارزش ها را در میان جوانان و از طریق آنها ، به کل جامعه ارتقا دهد.  یونسکو روز ۲۰ سپتامبر را به عنوان روز بین المللی ورزش دانشگاهی نامگذاری نموده است. 

گفتگو ، احترام به خود و احترام به دیگران ، بازی جوانمردانه و تعالی بخشی از همه اصول تربیت دانش آموزان است. آموزش و ورزش باید هسته اصلی جوامع ما باشد و این روز محفلی را برای برجسته سازی نقش اجتماعی دانشگاه ها و برنامه های درسی آنها با در دسترس قرار دادن ورزش برای همه و تشویق مردم به ورزش منظم فراهم می کند.

بزرگداشت این روز همچنین فرصتی را برای یونسکو فراهم می کند تا بر تعهد خود به توسعه فردی و جمعی از طریق ورزش و آموزش تاکید کند ، همانطور که در منشور بین المللی تربیت بدنی ، فعالیت بدنی و ورزش و کنوانسیون بین المللی ضد دوپینگ در ورزش آمده است.

University sport has a very special place in the sporting world as a vector of human, social and civic values, fully integrated into the education of today’s and tomorrow’s citizens.

By putting sport at the heart of dialogue between teachers and students, the International Day of University Sport, celebrated by UNESCO and the International University Sports Federation, aims to promote these values among young adults and, through them, to society as a whole.

Dialogue, self-respect and respect for others, fair play and pursuit of excellence are all framing principles of student training. Education and sport need to be at the core of our societies, and this Day provides a forum to highlight the social role of universities and their curricula by making sport available to all and encouraging people to exercise regularly.

Celebration of this Day also provides an opportunity for UNESCO to reaffirm its commitment to individual and collective development through sport and education, as stated in the International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport and the International Convention against Doping in Sport.
MESSAGE