Senior Defense: نقش پیش بینی سبک های هویت و کمال گرایی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شیراز

نقش پیش بینی سبک های هویت و کمال گرایی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شیراز روز دوشنبه، 27 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Psychology

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی سبک های هویت و کمال گرایی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان شیراز بود. در این پژوهش که از نوع توصیفی-همبستگی بود، ۲۰۰ دانش آموز به روش خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.به منظور گردآوری داده ها از سه ابزار <<پرسشنامه سبک های هویت (ISI-۶G)>> برای اندازه گیری سبک های هویت، << مقیاس سازگاری اجتماعی بل>> برای اندازه گیری سازگاری اجتماعی و << پرسشنامه کمال گرایی تری شورت>> برای سنجش کمال گرایی استفاده شد. داده ها با استفاده از ماتریس همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری پیش بینی کننده مثبت و معنی دار و سبک هویت اجتنابی پیش بینی کننده منفی برای سازگاری اجتماعی است. کمال گرایی مثبت پیش بینی کننده مثبت ومعنی دار و کمال گرایی منفی پیش بینی کننده منفی و معنی دار برای سازگاری اجتماعی است.

معرفی سخنرانان: گردآورنده: زینب قنبری مزیدی استادراهنما: دکتر فاطمه تجلی اساتید داور: دکتر سیروس سروقد-دکتر شیرین نوعی

درج در سایت: 11 شهریور 1401 - تعداد مشاهده 136 بار