مقالات Health, Spirituality and Medical Ethics Journal، دوره 2، شماره 1