مقالات Iranian Statistical Society، دوره 24، شماره 2

publish: 12 September 2022 - view: 36