مقالات Journal of Solid and Fluid Mechanics ، دوره 12، شماره 3