The second national conference of Islamic wisdom and behavioral sciences

The second national conference of Islamic wisdom and behavioral sciences روز پنجشنبه، 15 دی، 1401 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Isfahan برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

The second national conference of Islamic wisdom and behavioral sciences

Hold place: اصفهان
Year: 1401
Document ID: SICHEBS02

توضیحات کنفرانس

محورهای کنفرانس:

پیشینه و نظریه‌های روان‌شناسی اسلامی
نقادی مبانی نظریه‌های روان‌شناختی رایج
حکمت اسلامی و موضوع علوم رفتاری
جایگاه و قلمروی روش تجربی در روان‌شناسی حکمی
آزمون‌ها در روان‌شناسی حکمی (مبانی، فرایند ساخت، حوزه کاربرد و معرفی مقیاس‌های موجود)
شخصیت، فطرت، اراده و محیط
صفات شخصیتی و رذایل و فضایل اخلاقی
شخصیت و خصلت‌های اکتسابی
بدن و پایه‌های زیستی رفتار
غضب، شهوت و قوای محرکه رفتار (انگیزش و هیجان)
حافظه، یادگیری و تفکر
نظریه حکمی رشد انسان
مبانی حکمی مشاوره و روان‌درمان‌گری
خانواده و پیامدهای روانی و اجتماعی کووید ۱۹

پیشینه و نظریه‌های تربیتی اسلامی
نقادی مبانی نظریه‌های آموزشی و تربیتی رایج
غایات، اهداف، اصول و مبانی تعلیم و تربیت حکمت‌بنیان
نظریه پردازی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت اسلامی
تعلیم و تربیت تمدن‌ساز
تحلیل زمینه های فرهنگی، تاریخی و موقعیتی توسعه حکمت اسلامی در تعلیم و تربیت
مفهوم شناسی تعلیم و تربیت حکمت بنیان
مدیریت و راهبری حکیمانه در سازمان
مقایسه تعلیم و تربیت مبتنی بر حکمت اسلامی، دانش محور، تجربه محور و...
روش شناسی توسعه بینش و نگرش مبتنی بر حکمت اسلامی
واکاوی توسعه منابع انسانی مبتنی برحکمت در نظام تعلیم و تربیت
مقایسه فلسفه تعلیم و تربیت در اسلام وسایر ادیان
آموزش عالی مبتنی برحکمت اسلامی
حکمرانی آموزشی مبتنی بر حکمت اسلامی

سازمان آموزشی حکمت محور اسلامی
حکمت اسلامی و ساحتهای گوناگون تعلیم و تربیت
شیوه ها و روشهای تدریس حکیمانه
جایگاه حکمت در ارکان نظام آموزشی(کالبد و فضا،تجهیزات، ارتباط با اولیا و.....)
روابط انسانی حکیمانه در تعلیم و تربیت

نقش ورزش در تعلیم و تربیت اسلامی
حکمت اسلامی و علوم ورزشی
حقوق ورزشی و جایگاه آن در اسلام
روانشناسی ورزشی و حکمت اسلامی
ورزش و سلامت از دیدگاه اسلام
اهمیت ورزش زنان از منظر اسلام
جامعه شناسی ورزشی و حکمت اسلامی
مراقبت های ورزشی و بهداشتی از دیدگاه حکمت اسلامی
یادگیری حرکتی و مهارت های ورزشی
فیزیولوژی ورزش و تعلیم و تربیت اسلامی
فلسفه ورزش و اسلام
مدیریت سازمان های ورزشی با تاکید بر آموزه های حکمت اسلامی
رفتار سازمانی در ورزش
گردشگری ورزشی و تعالیم اسلامی
۱۶. نقش ورزش و فعالیت بدنی در جامعه با تاکید بر  تعالیم اسلامی

create: 6 October 2022 - view 1803