مقالات Iranian Journal of Veterinary Medicine، دوره 16، شماره 4