خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده پولی و بانکی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 342
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 481
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 34
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده پولی و بانکی

طراحی الگوی بکارگیری صکوک وکالت جهت تامین مالی بخش کشاورزی نوشته وهاب قلیچنظریه تکاملی بانکداری اسلامی؛از توجیه بهره بانکی تا نظام سازی الگوی ایده آل نوشته حسین میثمیآسیب شناسی قرض الحسنه در نظام بانکی ایران براساس قواعد بانکداری اسلامی نوشته وهاب قلیچآسیب شناسی فقهی- اقتصادی ابزارهای پیشنهادی جهت عملیات بازار باز در ایران و سایر کشورها نوشته حسین میثمیشناسایی چارچوب عملیاتی بانک عدالت محور با استفاده از رویکرد اسلامی نوشته وهاب قلیچراهکارهای برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی ایران نوشته وهاب قلیچبررسی قاعده استیمان و کاربردهای آن در قراردادهای بانکی نوشته فرشته ملاکریمیجایگاه و ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی نوشته وهاب قلیچبانکداری اخلاقی ؛ درس هایی برای نظام بانکی ایران نوشته وهاب قلیچاثرات کوتاه مدت و بلندمدت نظارت شرعی بر عملکرد بانک ها نوشته اعظم احمدیانهیات مرکزی شریعت و ساختار نظارت شرعی در بانک های اسلامی؛ با تاکید بر استانداردهای بین المللی و تجارب کشورها نوشته لیلا محرابیشناسایی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانک ها با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان نوشته زهرا خوشنودسیاست پولی بهینه در شرایط نااطمینانی از رابطه میان تورم و بیکاری( رابطه فلیپس) نوشته علی ارشدیاثرات تکانه های متغیرهای مالی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری نوشته ژاله زارعی و ایبلناز ابراهیمیبررسی شمول سیاستگذاری پولی با مقوله ثبات مالی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی DSGE نوشته حسین باستان زادForeign Exchange Rate Pricing at the Future Contract (Case of I.R. of Iran) نوشته Hossein BastanzadSurvey of Money- Output Causality: Case Study of Iran, Based on Vector Error Correction Model (VECM) نوشته Monireh MotamediIdentification of Cyclical Banks in Iranian Banking System (Focus on Leverage Ratio) نوشته Mahshid ShahcheraCoordination of Monetary Policy and Macro Prudential Policy: New Evidence from OIC Countries نوشته Mahshid ShahcheraThe Dynamic Effect of Operational Risk and Banking Stability نوشته Mahshid Shahchera

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده پولی و بانکی

تاکنون 35 کنفرانس توسط پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده پولی و بانکی به صورت زیر است:
اولین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیبیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزیببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزیبیست و پنجمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزیبیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزیبیست و یکمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزینوزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیبیستمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیهفدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیشانزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیسیزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیپانزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیچهاردهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیدوازدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزییازدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیهفتمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزینهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیهشتمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیششمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیپنجمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیچهارمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیسومین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیدومین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیهشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختهفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختششمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختپنجمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختچهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختسومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختدومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختاولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختبیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی :با موضوع: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالیبیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزیبیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی