پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار

پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار به صورت دوفصلنامه منتشر می شود.

این نشریه به صاحب امتیازی موسسه آموزش عالی احرار در حوزه های مرتبط با حقوق خصوصی مقاله می پذیرد.