دوفصلنامه جستارهایی در فقه پزشکی

Essays in medical jurisprudence

دوفصلنامه جستارهایی در فقه پزشکی توسط جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

این مجله علمی تخصصی به زبان فارسی در حوزه های مرتبط با فقه پزشکی مقاله می پذیرد.