Workshop: آشنایی با شرایط عمومی پیمان، فهرست بها و پروژه های عمرانی

آشنایی با شرایط عمومی پیمان، فهرست بها و پروژه های عمرانی روز دوشنبه، 14 آذر، 1401 لغایت چهارشنبه، 16 آذر، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

Subjects Covered: General Engineering

Holders: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

 به صورت آنلاین برگزار می گردد.

create: 25 November 2022 - view 280