مقالات Tunneling & underground spaces Engineering، دوره 10، شماره 4