مقالات Journal of Aeronautical Engineering، دوره 23، شماره 2

publish: 20 December 2022 - view: 91