دوفصلنامه یافته های فقه قضایی

دوفصلنامه یافته های فقه قضایی توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی در افغانستان منتشر می شود.

این نشریه از سال ۱۴۰۰ در حوزه های مرتبط مقاله می پذیرد.