دوفصلنامه یافته های فقه قضایی

Jurisprudence findings

دوفصلنامه یافته های فقه قضایی توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی در افغانستان منتشر می شود.

این نشریه از سال ۱۴۰۰ در حوزه های مرتبط مقاله می پذیرد.