مسار القانون

فصلنامه مسار القانون توسط دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

این نشریه به زبان عربی مقاله می پذیرد.

علاقه مندان می توانند در حوزه های مرتبط مقالات خود را به دبیرخانه نشریه ارسال نمایند.